Mari Membangun Rumah Tuhan Hagai 1 8

Mari Membangun Rumah Tuhan Hagai 1 8

  Boks Temuan

Hagai 1:ane-xv

Konteks

Ajakan untuk membangun kembali Allurement Suci

i:1
Pada tahun yang kedua zaman raja Darius,
a

dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN
1

dengan perantaraan nabi Hagai
b

kepada Zerubabel
c

bin Sealtiel, bupati
d

Yehuda, dan kepada Yosua
e

bin Yozadak,
f

imam besar,
g

bunyinya:
1:ii
“Beginilah firman TUHAN semesta alam:
h

Bangsa
i

ini berkata: Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali
j

rumah TUHAN!”
i:3
Maka datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai,
k

bunyinya:
1:four
“Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu
l

yang dipapani
2

dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan?
g

1:5
Oleh sebab itu, beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah
n

keadaanmu!
1:vi
Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit
three
;
o

kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang;
p

kamu minum, tetapi tidak sampai puas;
q

kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah,
r

ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang!
1:vii
Beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah
s

keadaanmu!
1:8
Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu
t

dan bangunlah Rumah itu; maka Aku akan berkenan
u

kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku
v

di situ, firman TUHAN.
1:nine
Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit,
w

dan ketika kamu membawanya ke rumah, Aku menghembuskannya.
10

Oleh karena apa? demikianlah firman TUHAN semesta alam. Oleh karena rumah-Ku yang tetap menjadi reruntuhan,
y

sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri.
1:x
Itulah sebabnya langit menahan
z

embunnya
a

dan bumi menahan hasilnya,
b

one:11
dan Aku memanggil kekeringan
c

datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung,
d

ke atas gandum, ke atas anggur,
east

ke atas minyak,
f

ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha.
g

one:12
Lalu Zerubabel
h

bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya
i

dari bangsa itu mendengarkan
4


j

suara TUHAN, Allah mereka, dan juga perkataan nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh TUHAN, Allah mereka; lalu takutlah
k

bangsa itu kepada TUHAN.
1:13
Maka berkatalah Hagai,
50

utusan
m

TUHAN itu, menurut pesan TUHAN kepada bangsa itu, demikian: “Aku ini menyertai
n

kamu
5
, demikianlah firman TUHAN.”
1:14
TUHAN menggerakkan
o

semangat Zerubabel
p

bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak,
q

imam besar, dan semangat selebihnya
r

dari bangsa itu, maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah TUHAN semesta alam, Allah mereka,
1:15
(ii-1a) pada hari yang kedua puluh empat dalam bulan
s


t

yang keenam.

Kemegahan Bait Suci yang baru

(two-1b) Pada tahun yang kedua zaman raja Darius,

Yakobus 2:one-26

Konteks

Jangan memandang muka

two:1
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia,
t

janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka
vi
.
u

two:two
Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk,
2:3
dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya: “Silakan tuan duduk di tempat yang baik ini!”, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata: “Berdirilah di sana!” atau: “Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku!”,
ii:4
bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim
v

dengan pikiran yang jahat?
2:v
Dengarkanlah, hai saudara-saudara
w

yang kukasihi! Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin
7

oleh dunia ini
x

untuk menjadi kaya dalam iman
y

dan menjadi ahli waris Kerajaan
z

yang telah dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia?
a

2:half dozen
Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin.
b

Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan?
c

2:seven
Bukankah mereka yang menghujat Nama yang mulia, yang oleh-Nya kamu menjadi milik Allah?
ii:8
Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam Kitab Suci: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri
d
“, kamu berbuat baik.
ii:ix
Tetapi, jikalau kamu memandang muka,
due east

kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran.
f

2:10
Sebab barangsiapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan
g

satu bagian dari padanya, ia bersalah terhadap seluruhnya.
h

ii:11
Sebab Ia yang mengatakan: “Jangan berzinah
i
“, Ia mengatakan juga: “Jangan membunuh
j
“. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga.
ii:12
Berkatalah dan berlakulah
eight

seperti orang-orang yang akan dihakimi
one thousand

oleh hukum yang memerdekakan
fifty

orang.
2:thirteen
Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan.
m

Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman.

Iman tanpa perbuatan pada hakekatnya adalah mati

two:14
Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan, bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan
nine
?
n

Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
2:fifteen
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan
o

sehari-hari,
ii:16
dan seorang dari antara kamu berkata: “Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang!”, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?
p

2:17
Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya adalah mati
10
.
q

2:xviii
Tetapi mungkin ada orang berkata: “Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan”, aku akan menjawab dia: “Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan,
r

dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku
s

dari perbuatan-perbuatanku.
t

2:19
Engkau percaya, bahwa hanya ada satu Allah
u

saja? Itu baik! Tetapi setan-setanpun juga percaya akan hal itu
v

dan mereka gemetar.
two:xx
Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
westward

2:21
Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya
11
, ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah?
x

ii:22
Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama
y

dengan perbuatan-perbuatan
12

dan oleh perbuatan-perbuatan
z

itu iman menjadi sempurna.
2:23
Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan: “Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
a
” Karena itu Abraham disebut: “Sahabat
b

Allah.”
2:24
Jadi kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya
13

dan bukan hanya karena iman.
ii:25
Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan
c

yang lain?
2:26
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
d

Wahyu 17:one-eighteen

Konteks

Penghakiman atas Babel

17:1
Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat,
s

yang membawa ketujuh cawan
t

itu dan berkata kepadaku
14
: “Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan
u

atas pelacur
v

besar
15
, yang duduk di tempat yang banyak airnya.
westward

17:2
Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi
sixteen

telah mabuk oleh anggur percabulannya.
x

17:3
Dalam roh
y

aku dibawanya ke padang gurun.
z

Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu
17
,
a

yang penuh tertulis dengan nama-nama
b

hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk.
c

17:4
Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara,
d

dan di tangannya ada suatu cawan
due east

emas
18

penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya.
f

17:v
Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia:
one thousand

“Boom-boom besar
19
,
h

ibu dari wanita-wanita pelacur
i

dan dari kekejian bumi.”
17:6
Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus
twenty


j

dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.
17:7
Lalu kata malaikat itu kepadaku: “Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia
grand

binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala tujuh dan bertanduk
l

sepuluh itu.
17:8
Adapun binatang yang telah kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul
21

dari jurang maut,
1000

dan ia menuju kepada kebinasaan.
n

Dan mereka yang diam di bumi,
o

yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan
p

sejak dunia dijadikan
22
, akan heran,
q

apabila mereka melihat, bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi.
17:9
Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat:
r

ketujuh kepala
due south

itu adalah tujuh gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk,
17:10
ketujuhnya adalah juga tujuh raja
23
: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.
17:11
Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada
t

itu, ia sendiri adalah raja kedelapan
24

dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan.
17:12
Dan kesepuluh tanduk
u

yang telah kaulihat itu adalah sepuluh raja
25
, yang belum mulai memerintah, tetapi satu jam
v

lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu.
17:xiii
Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang
westward

itu.
17:14
Mereka akan berperang
10

melawan Anak Domba
26
. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan
y

mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja.
z

Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih
a

dan yang setia.”
17:xv
Lalu ia berkata kepadaku: “Semua air
27


b

yang telah kaulihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
c

17:16
Dan kesepuluh tanduk
d

yang telah kaulihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur
e

itu
28

dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi
f

dan telanjang,
g

dan mereka akan memakan dagingnya
h

dan membakarnya dengan api.
i

17:17
Sebab Allah telah menerangi hati
j

mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan
k

mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi.
l

17:18
Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah kota besar
grand

yang memerintah atas raja-raja di bumi.”

Read:  Contoh Bangunan Rumah Sederhana Namun Bermanfaat

[ane:1]1
Total Life
: DATANGLAH FIRMAN TUHAN.

Nas : Hag i:one

Raja Koresy dari Persia mengizinkan 50.000 orang Yahudi buangan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel selaku gubernur dan Yosua selaku imam besar (lih. Ezr ane:ii-4; 2:64-65; 3:two; 5:1). Sementara tahun kedua setelah kembali (536/535 SM) dasar Bait Suci diletakkan (lih. Ezr 3:8-x). Akan tetapi, pertentangan orang Samaria menghentikan pekerjaan di Bait Suci itu (lih. Ezr four:1-5,24), dan setelah itu orang Yahudi menjadi acuh-tak acuh secara rohani dan menghentikan pembangunan itu selama xvi tahun. Allah kemudian mengutus nabi Hagai dan Zakharia untuk membangkitkan semangat umat itu agar melanjutkan pekerjaan tersebut

(lih. Pendahuluan Hagai).

[1:4]2
Full Life
: RUMAH-RUMAHMU YANG DIPAPANI.

Nas : Hag i:4

Karena demikian sibuk dengan kepentingannya sendiri, orang Yahudi yang kembali itu mengabaikan pembangunan rumah Allah. Rumah mereka sendiri dipapani dengan kayu aras, sedangkan Bait Suci tetap menjadi reruntuhan. Hagai mendesak bahwa Allah dan pekerjaan-Nya harus didahulukan. Demikian pula kita, kerajaan Allah dan kepentingan-Nya yang benar harus didahulukan dan dijadikan prioritas utama di dalam hidup kita (Mat 6:33). Perhatikan betapa semangatnya Tuhan Yesus mengenai rumah dan pekerjaan Allah (Yoh ii:17; four:34; 6:38; 9:4). Yang kita tetapkan sebagai prioritas menunjukkan kasih kita kepada Tuhan.

[1:vi]3
Total Life
: MENABUR BANYAK, TETAPI MEMBAWA PULANG HASIL SEDIKIT.

Nas : Hag 1:6-11

Umat Allah telah kehilangan berkat-Nya karena mereka mementingkan diri sendiri; mereka kurang memperhatikan sasaran-sasaran dan maksud-maksud-Nya. Kita juga dapat mengalami menurunnya berkat dan pertolongan Allah dalam hidup kita jikalau kita kurang memperhatikan kerajaan-Nya, baik di rumah maupun di antara bangsa-bangsa.

[1:12]4
Full Life
: BANGSA ITU MENDENGARKAN.

Nas : Hag one:12

Para pemimpin dan umat itu menanggapi pemberitaan Hagai dengan menaati dan takut akan Tuhan; mereka menanggapi firman Allah dengan serius dan mengabdikan diri untuk melanjutkan pekerjaan rumah Allah.

[1:13]5
Total Life
: AKU INI MENYERTAI KAMU.

Nas : Hag 1:13

Allah menanggapi umat-Nya yang taat dengan berjanji untuk menyertai mereka. Dia memperkuat keputusan mereka dan menolong mereka menyelesaikan pekerjaan itu (bd. Za 4:6). “Menyertai kamu” adalah komitmen terbesar Tuhan kepada orang percaya (lih. Kej 26:24; 28:15; 39:2-three,21,23; Kel 3:12; Mat 28:20).

[2:i]6
Total Life
: MEMANDANG MUKA.

Nas : Yak ii:1

Memandang muka berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu karena kekayaan, busana atau kedudukan mereka. Melakukan hal ini salah karena beberapa alasan.

 1. 1) Hal ini tidak menyenangkan Allah yang tidak pernah memandang penampilan lahiriah tetapi hati orang (1Sam 16:seven).
 2. 2) Sikap semacam ini tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang (ayat Yak 2:8). Mengagumi kedudukan sosial adalah dosa terhadap hukum kasih.
 3. 3) Sikap ini menjadikan kita “hakim dengan pikiran yang jahat” (ayat Yak ii:iv); daripada menghormati “Tuhan kita yang mulia” dan menerima orang berdasarkan iman mereka kepada Kristus, kita dengan tidak adil menunjukkan sikap memihak orang kaya atau orang berkedudukan dengan motivasi yang jahat untuk memperoleh keuntungan.

[ii:5]7
Full Life
: BUKANKAH ALLAH MEMILIH ORANG-ORANG YANG DIANGGAP MISKIN.

Nas : Yak 2:five

Orang miskin adalah istimewa dan berharga bagi Allah (bd. Yes 61:one; Luk 4:18; half dozen:xx; 7:22). Sering kali justru mereka yang miskin di dunia inilah yang paling kaya di dalam iman dan karunia-karunia rohani dan yang, dalam kebutuhannya, berseru dengan lebih sungguh-sungguh kepada Allah dengan kerinduan yang sangat akan kehadiran, kemurahan, dan pertolongan-Nya (Luk 6:20-21). Mereka yang tertindas secara ekonomi di dunia ini belajar bahwa mereka tidak dapat mempercayai harta kekayaan materiel. Oleh karena itu, mereka lebih siap menanggapi undangan Yesus untuk “datang kepada-Ku kamu yang letih lesu dan berbeban berat” (Mat eleven:28;

Read:  Membangun Rumah Dengan Kredit Syariah Berau

lihat fine art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

[2:12]eight
Full Life
: BERKATALAH DAN BERLAKULAH.

Nas : Yak two:12

Kita harus berbicara dan bertindak dari sudut pandangan orang yang akan dihakimi oleh Allah dan “hukum yang memerdekakan”, yaitu hukum dan kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Allah. Allah akan menghukum semua orang yang pilih kasih karena sikap itu melanggar hukum kasih

(lihat cat. –> Yak 2:1;

[atau ref. Yak two:i]

lihat fine art. PENGADILAN ORANG PERCAYA).

[2:14]9
Total Life
: MEMPUNYAI IMAN, PADAHAL IA TIDAK MEMPUNYAI PERBUATAN.

Nas : Yak ii:fourteen

Ayat Yak 2:14-26 membahas persoalan anggota gereja yang mengaku memiliki iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, namun pada saat yang bersamaan tidak pernah menunjukkan bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Dia dan Sabda-Nya.

 1. i) Iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman hidup yang tidak berhenti dengan sekadar mengaku Kristus sebagai Juruselamat, tetapi juga mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Demikianlah, ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Hanya mereka yang taat dapat percaya dan hanya mereka yang percaya dapat taat

  (lihat cat. –> Yak 2:24;

  lihat true cat. –> Rom 1:5

  [atau ref. Yak 2:24; Rom i:5]

  mengenai “ketaatan yang disebabkan oleh iman”;

  lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).

 2. 2) Perhatikan bahwa tidak ada pertentangan di antara Paulus dengan Yakobus mengenai persoalan iman yang menyelamatkan. Biasanya Paulus menekankan iman sebagai sarana untuk seorang menerima Kristus sebagai Juruselamat (Rom 3:22). Yakobus memperhatikan kenyataan bahwa iman yang sejati harus aktif dan tekun sehingga membentuk keberadaan kita.

[2:17]10
Full Life
: JIKA IMAN ITU TIDAK DISERTAI PERBUATAN … PADA HAKEKATNYA ADALAH MATI.

Nas : Yak ii:17

Teks :

 1. 1) Iman sejati yang menyelamatkan begitu penting sehingga mau tidak mau harus menyatakan diri di dalam tindakan saleh dan pengabdian kepada Yesus Kristus. Perbuatan tanpa iman adalah perbuatan yang mati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman yang sejati selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkannya

  (lihat cat. –> Yak 2:22;

  lihat cat. –> Rom 1:5;

  [atau ref. Yak 2:22; Rom i:5]

  lihat art. PEMELIHARAAN ORANG MISKIN DAN MELARAT;

  dan

  lihat art. IMAN DAN KASIH KARUNIA).

 2. 2) Yakobus mengarahkan ajaran ini kepada mereka di dalam gereja yang mengaku beriman kepada Kristus dan pendamaian oleh darah-Nya, sambil percaya bahwa pengakuan itu saja sudah cukup untuk keselamatan. Mereka berkeyakinan bahwa hubungan pribadi dalam ketaatan dengan Kristus sebagai Tuhan tidak penting. Yakobus mengatakan bahwa iman semacam itu mati dan tidak menghasilkan keselamatan atau sesuatu yang baik (ayat Yak 2:14-16,20-24). Satu-satunya jenis iman yang menyelamatkan ialah “iman yang bekerja oleh kasih” (Gal five:half-dozen).
 3. three) Pada pihak lain, jangan beranggapan bahwa kita memelihara iman yang hidup hanya dengan usaha kita sendiri. Kasih karunia Allah, Roh Kudus yang mendiami kita dan syafaat Kristus

  (lihat cat. –> Ibr 7:25)

  [atau ref. Ibr 7:25]

  bekerja di dalam kehidupan kita untuk memungkinkan kita menanggapi Allah “yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman” (Rom 1:17). Jikalau kita berhenti menanggapi kasih karunia Allah dan pimpinan Roh, maka iman kita akan mati.

[2:21]eleven
Full Life
: DIBENARKAN KARENA PERBUATAN-PERBUATANNYA.

Nas : Yak 2:21

Kebenaran Abraham tidak bersumber dari “melakukan hukum Taurat” (Rom iii:28), tetapi oleh iman dan perbuatan yang bekerja sama di dalam kasih. Kesediaannya untuk mengorbankan Ishak merupakan ungkapan iman dan komitmennya kepada Allah

(lihat cat. –> Kej xv:6;

lihat cat. –> Kej 22:1).

[atau ref. Kej 15:half dozen; 22:1]

Yakobus memakai contoh Abraham untuk menghancurkan kepercayaan bahwa iman dapat berada tanpa komitmen dan kasih kepada Allah. Rasul Paulus memakai contoh iman Abraham untuk membinasakan pandangan bahwa keselamatan berdasarkan jasa perbuatan seseorang dan bukan kasih karunia Allah (Rom iv:3; Gal 3:6).

[2:22]12
Full Life
: IMAN BEKERJASAMA DENGAN PERBUATAN-PERBUATAN.

Nas : Yak 2:22

Yakobus tidak mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita adalah iman dan perbuatan. Anggapan ini memisahkan iman dari perbuatan. Sebaliknya, Yakobus berjuang untuk iman yang bekerja. Demikian, iman dan perbuatan tidak pernah dapat dipisahkan; perbuatan dengan sendirinya mengalir dari iman

(lihat cat. –> Gal five:half dozen).

[atau ref. Gal 5:half-dozen]

[ii:24]13
Total Life
: DIBENARKAN KARENA PERBUATAN-PERBUATANNYA.

Nas : Yak 2:24

Kata Yunani _ergon_ yang diterjemahkan “perbuatan-perbuatannya” dipakai oleh Yakobus dengan arti yang berbeda daripada yang dipergunakan Paulus dalam Ef ii:9 yang diterjemahkan di situ sebagai “pekerjaanmu”.

 1. 1) Bagi Yakobus, “perbuatan-perbuatannya” menunjuk kepada kewajiban terhadap Allah dan sesama manusia yang diperintahkan dalam Alkitab dan yang bersumber dari iman yang sungguh-sungguh, hati yang murni, kasih karunia Allah, dan keinginan untuk menyenangkan Kristus.
 2. 2) Bagi Paulus, “pekerjaan” menunjuk kepada keinginan untuk memperoleh perkenan dan keselamatan melalui usaha menaati hukum Taurat dengan kekuatan sendiri dan bukan melalui pertobatan dan iman kepada Kristus.
 3. iii) Perhatikan bahwa baik Paulus maupun Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa iman yang menyelamatkan dengan sendirinya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih (Yak 1:27; 2:8; Gal v:6; 1Kor 13:1-thirteen; bd. Yoh xiv:15).

[17:1]xiv
Total Life
: BERKATA KEPADAKU.

Nas : Wahy 17:1

Pasal Wahy seven:1-xviii:24 melukiskan kejatuhan Babel yang besar.

 1. 1) Babel (ayat Wahy 17:5) adalah lambang sistem dunia semesta yang dikuasai Iblis dan menyatakan kejahatan di bidang politik, agama, dan perdagangan

  (lihat cat. –> Yer 50:1;

  lihat cat. –> Yer 51:ane-64).

  [atau ref. Yer 50:i; Yer 51:one-64]

 2. 2) Babel akan dibinasakan sama sekali selama masa tiga setengah tahun terakhir dari zaman ini. Agama Babel (yaitu pelacur besar) akan dibinasakan oleh antikristus (ayat Wahy 17:16-17), sedangkan Boom-boom politik di binasakan oleh Kristus pada waktu kedatangan-Nya (Wahy 19:xi-21).

[17:1]xv
Full Life
: PELACUR BESAR.

Nas : Wahy 17:1

Ini menggambarkan kuasa agama Babel dan mencakup semua agama palsu, termasuk kekristenan yang murtad. Dalam Alkitab, apabila kata pelacuran dan perzinaan dipakai secara kiasan, itu biasanya menunjuk kepada kemurtadan agama dan ketidaksetiaan kepada Allah (Yes 1:21; Yer three:9; Yeh 16:14-18,32; Yak 4:4), dan menandakan suatu umat yang mengaku melayani Allah sedangkan dalam kenyataannya menyembah dan melayani ilah-ilah lain. Perhatikanlah perbedaan tajam antara pelacur besar itu dengan pengantin perempuan Anak Domba (lih. Wahy nineteen:vii-8). Pelacur itu tunduk kepada Iblis; pengantin perempuan itu tunduk kepada Kristus. Iblis memberi pakaian kepada yang satu (ayat Wahy 17:4); Allah memberi pakaian kepada yang lain (Wahy 19:viii). Kematian kekal menjadi bagian dari pelacur itu; kemuliaan yang kekal menjadi pahala bagi pengantin perempuan itu.

Berkenaan dengan agama yang sesat ini,

 1. 1) pelacur itu akan menolak Injil Kristus dan rasul-rasul, kuasa kesalehan dan doktrin-doktrin dasar kekristenan (Mat 24:24; 2Tim 3:five; 2Tim 4:3).
 2. 2) Si pelacur akan bersekutu dengan kuasa-kuasa dan filsafat “Boom-boom”, yaitu sistem dunia dengan kebejatan moralnya (Wahy iii:16). Kuasa agama dan politik akan bergabung untuk mengambil kekuasaan rohani atas bangsa-bangsa (ayat Wahy 17:18).
 3. 3) Para pemimpinnya akan menganiaya pengikut-pengikut Kristus yang sejati (ayat Wahy 17:6) Ia akan menjadi tempat berbaurnya banyak kepercayaan dan pengakuan iman, dan doktrin tidak lagi menjadi yang terpenting. Yang terutama diperhatikan ialah adanya persekutuan dan persatuan dengan sistem agamanya, nilai-nilai dan sasaran-sasarannya. Ia akan menjadi suatu “tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis” (Wahy eighteen:2; bd. Yes 47:12-13).
 4. iv) Semua orang percaya yang sejati diperintahkan untuk “pergi daripadanya” atau mereka akan dihukum bersamanya (Wahy 18:four).
 5. 5) Allah akan menyebabkan antikristus membinasakan pelacur itu

  (lihat cat. –> Wahy 17:16).

  [atau ref. Wahy 17:sixteen]

[17:two]16
Full Life
: PENGHUNI-PENGHUNI BUMI.

Nas : Wahy 17:2

Kekerabatan sejati dari pelacur besar itu

(lihat cat. –> Wahy 17:1 sebelum ini)

[atau ref. Wahy 17:1]

bukan dengan Kristus, tetapi dengan dunia.

 1. 1) Orang munafik dan nabi-nabi palsu meraih keberhasilan duniawi sebagai akibat dari ajarannya, sebab ia mendorong orang duniawi bergabung dengannya. Sistem agama palsu mengizinkan anggota-anggotanya untuk mengaku berasal dari Allah, namun pada saat yang sama juga berbuat zina.
 2. 2) Hal berkompromi dengan kuasa politik dan toleransi terhadap ketidakbenaran menjadi ciri-cirinya. Sebagai seorang pelacur, gereja yang murtad menjual dirinya kepada dunia pada setiap kesempatan yang ada (Wahy 18:iii).

[17:3]17
Full Life
: BINATANG YANG MERAH UNGU.

Nas : Wahy 17:iii

Binatang ini adalah pemerintahan dunia dan Boom-boom yang politis, yang mendukung kuasa rohani yang murtad. Untuk ulasan mengenai “tujuh kepala,”

lihat cat. –> Wahy 17:10;

[atau ref. Wahy 17:10]

tentang “sepuluh tanduk,”

lihat cat. –> Wahy 17:12.

[atau ref. Wahy 17:12]

[17:iv]18
Full Life
: CAWAN EMAS.

Nas : Wahy 17:4

Cawan ini “penuh dengan segala kekejian”, tetapi indah di bagian luar, menyatakan keadaan rohani dari gereja yang murtad pada akhir zaman (bd. Mat 23:27-28). Gereja yang memegang cawan emas itu akan menawarkan kepada orang baik Allah maupun kepuasan duniawi, yaitu kekristenan yang sesat yang meyakinkan anggota-anggotanya bahwa mereka dapat menikmati percabulan dan masih diterima oleh Allah.

[17:v]xix
Full Life
: BABEL BESAR.

Nas : Wahy 17:5

Kata “Babel” melambangkan agama palsu, ilmu sihir, ilmu nujum, dan pemberontakan terhadap Allah (Kej ten:eight-10; 11:4; Yes 47:13).

[17:6]twenty
Total Life
: DARAH ORANG-ORANG KUDUS.

Nas : Wahy 17:half dozen

Agama palsu yang bersekutu dengan sistem dunia akan menganiaya setiap orang yang benar-benar setia kepada Kristus dan iman alkitabiah.

[17:viii]21
Total Life
: BINATANG YANG … TELAH ADA, NAMUN TIDAK ADA, IA AKAN MUNCUL

Nas : Wahy 17:8

(versi Inggris NIV — “telah ada, sekarang tidak ada, dan namun akan datang”). Beberapa orang menafsirkan ayat ini dengan pengertian bahwa antikristus adalah seorang pribadi yang pernah hidup dalam sejarah, namun sekarang mati, dan di kemudian hari akan keluar dari lobang jurang maut, tinggal di bumi untuk sementara waktu dan pada akhirnya akan dibinasakan (bd. ayat Wahy 17:viii-11; nineteen:20). Orang lain menghubungkan ini dengan pernyataan Yohanes di Wahy 13:three

(lihat cat. –> Wahy 13:3 di situ).

[atau ref. Wahy 13:three]

[17:8]22
Full Life
: TERTULIS DI DALAM KITAB KEHIDUPAN SEJAK DUNIA DIJADIKAN.

Nas : Wahy 17:eight

Kata-kata ini tidak dapat dipakai untuk membuktikan ajaran mengenai pemilihan individu yang ditetapkan lebih dahulu untuk menerima keselamatan atau hukuman kekal, karena menurut Yohanes, nama seorang bisa dihapuskan dari kitab kehidupan oleh karena ketidaksetiaan dan kegagalan untuk menang (Wahy 3:five;

lihat cat. –> Wahy 13:viii;

[atau ref. Wahy thirteen:8]

bd. Mazm 69:29).

[17:10]23
Full Life
: TUJUH RAJA.

Nas : Wahy 17:ten

Beberapa orang mempercayai bahwa tujuh raja ini melambangkan tujuh kerajaan dunia (rupanya lima kerajaan yang telah jatuh itu adalah Mesir, Asyur, Babel, Media-Persia, dan Yunani). Yohanes memberi tahu para pembacanya bahwa kekaisaran Roma menjadi bagian dari rentetan ini (yaitu, yang “ada”). Sedangkan yang akan datang menunjuk kepada kaki besi bercampur tanah liat dari patung yang digambarkan dalam pasal Dan 2:i-49

(lihat cat. –> Dan 2:41-43).

[atau ref. Dan two:41-43]

Kerajaan ini melambangkan negara-negara nasionalistis yang muncul sesudah jatuhnya kekaisaran Romawi, sampai kepada dan termasuk waktu sekarang ini. Kerajaan yang berikutnya, kerajaan yang kedelapan (ayat Wahy 17:xi), akan menjadi kerajaan antikristus.

[17:xi]24
Total Life
: RAJA KEDELAPAN.

Nas : Wahy 17:xi

Binatang, yaitu antikristus (pasal Wahy 13:ane-eighteen), akan menjadi kepala kekaisaran dunia yang terakhir. Ia adalah “satu dari ketujuh raja”

(lihat cat. –> Wahy 17:10 sebelumnya),

[atau ref. Wahy 17:10]

tetapi juga merupakan “yang kedelapan”. Ia menjadi bagian dari sistem dunia yang tidak mengenal Allah sama seperti ketujuh raja yang pertama, namun ia bukanlah salah satu daripadanya

(lihat cat. –> Wahy 17:8).

[atau ref. Wahy 17:8]

Antikristus itu akan dibinasakan pada akhir masa kesengsaraan.

[17:12]25
Full Life
: KESEPULUH TANDUK … SEPULUH RAJA.

Nas : Wahy 17:12

Sepuluh raja ini adalah sepuluh bangsa yang akan memiliki kuasa politik yang besar dan mendukung penguasa dunia yang akan datang (ayat Wahy 17:13). Mereka membentuk suatu perserikatan bangsa-bangsa dunia yang akan melawan Kristus dan iman alkitabiah yang sejati (bd. Dan 7:23-25).

[17:fourteen]26
Full Life
: BERPERANG MELAWAN ANAK DOMBA.

Nas : Wahy 17:14

Kristus akan mengalahkan antikristus dan mereka yang bersekutu dengannya pada peperangan yang terakhir

(lihat cat. –> Wahy xvi:fourteen,;

lihat cat. –> Wahy 16:16).

[atau ref. Wahy sixteen:xiv,16]

[17:xv]27
Total Life
: SEMUA AIR.

Nas : Wahy 17:fifteen

Pelacur yang duduk di atas air itu menandakan bahwa akan terbentuk suatu sistem agama yang bersifat oikumene, universal, dan murtad pada bagian pertama dari masa kesengsaraan itu. Sistem ini akan diganti dengan agama antikristus ketika ia memperoleh kuasa politik yang besar (Mat 24:15; 2Tes 2:three-4).

[17:16]28
Total Life
: AKAN MEMBENCI PELACUR ITU.

Nas : Wahy 17:16

Pada suatu waktu tertentu selama masa pemerintahan antikristus, pelacur itu

(lihat cat. –> Wahy 17:one)

[atau ref. Wahy 17:1]

akan dibenci oleh antikristus dan para pendukungnya, dan mereka akan sama sekali membinasakan dia dan lembaga-lembaganya. Ini adalah hukuman Allah terhadap sistem agama dunia yang menolak kebenaran Allah di dalam Kristus. Barangkali ini akan terjadi pada pertengahan masa tujuh tahun kesengsaraan itu, ketika binatang itu menyatakan dirinya sebagai allah dan menuntut semua orang untuk menyembahnya (Wahy 13:8,xv; bd. Dan nine:27; Dan eleven:36-38;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR; dan

lihat art. ZAMAN ANTIKRISTUS).

Mari Membangun Rumah Tuhan Hagai 1 8

Source: https://alkitab.sabda.org/?Hagai+1-2%3B+Wahyu+17

Check Also

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal

Xls Rab Bangunan Rumah Tinggal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Bangunan Tahun 2020 File Sofcopy Dalam …